KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z naszego Serwisu gromadzimy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

KIM JESTEŚMY?

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest spółka NOEMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), przy ulicy 11 Listopada 63A. Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego office@noemi.furniture , numeru telefonu +48 507584061 lub za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie https://noemi.furniture/pl

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO).

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze w/w cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Kim jesteśmy” znajdującej się powyżej.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ POZYSKANE DANE OSOBOWE?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

CZY PRZEKAZANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności dla, których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej), możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Kim jesteśmy” znajdującej się powyżej.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Kim jesteśmy”, znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.