Dotacje

Beneficjent: NOEMI sp. z o.o.

Tytuł projektu:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów produkcyjnych

Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 788 375,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.12.2022

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 7 środków trwałych, wdrożenie innowacji procesowej i produktowej przynajmniej w skali przedsiębiorstwa z a analizy firmy wynika, że również w skali regionu oraz wdrożenie innowacji nietechnologicznej o charakterze organizacyjnym. Celem jest utrzymanie i wzrost konkurencyjności, a także utrzymanie i wzrost zatrudnienia w wyniku zastosowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej w produkcji mebli. Na skutek zastosowania nowych rozwiązań możliwe będą znaczne oszczędności czasu produkcji, obniżenie kosztów produkcji, znaczna precyzja i wzrost jakości produkcji, możliwość produkcji seryjnej powtarzalnej i spadek odpadów co zapewni produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. W efekcie otworzą się również nowe rynki zbytu przy zachowaniu dotychczasowych oraz powstaną miejsca pracy. Projekt będzie realizowany od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. na obszarze województwa śląskiego.

Planowane efekty projektu:

  • zakup 7 środków trwałych
  • automatyzacja produkcji
  • stworzenie nowego miejsca pracy

Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU

Działanie: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.14.02.00-24-049G/20-00