INFORMAČNÁ DOLOŽKA

INFORMAČNÁ DOLOŽKA

v oblasti spracúvania osobných údajov

Osobné údaje prenášané počas používania našej webovej stránky zhromažďujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 7. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

KTO SME?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť NOEMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom v Bielsku Biała (43-300), ulica 11 Listopada 63A. Môžete nás kontaktovať pomocou e-mailovej adresy office@noemi.furniture , telefónneho čísla  +48 507584061 alebo pomocou kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na https://noemi.furniture/pl

AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA?

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáme s cieľom kontaktovať vás, ak sa na nás obrátite s otázkou, čo sa nazýva spracúvaním potrebným na účely vyplývajúce z nášho oprávneného záujmu (podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR).

AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po potrebnú dobu pri zohľadnení účelov, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené. V prípade spracúvania údajov na účely kontaktovania vás budeme spracovávať vaše osobné údaje dovtedy, kým si nevysvetlíme otázky, ohľadom ktorých nás kontaktujete. Kedykoľvek môžete namietať voči nášmu kontaktovaniu tým, že nám dáte vedieť tak, ako je popísané v časti „Kto sme“ nachádzajúcej sa vyššie.

S KÝM MÔŽEME ZDIEĽAŤ ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE?

Budeme sa snažiť spracúvať vaše osobné údaje len v našej vlastnej réžii. V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme poskytnúť vaše údaje spracovateľom na základe našich objednávok, napr. oprávneným zamestnancom, spolupracovníkom a iným osobám, subjektom, ktoré nám poskytujú účtovné a právne služby a iným subdodávateľom a subjektom oprávneným získavať údaje na základe platných právnych predpisov, napríklad súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní – samozrejme len na požiadanie na základe príslušného právneho základu.

JE PRENOS ÚDAJOV DOBROVOĽNÝ?

Áno, prenos osobných údajov, ako je meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné údaje okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 GDPR, t. j. vrátane: rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo svetového presvedčenia, príslušnosti k odborom a genetických údajov, biometrických údajov na jedinečnú identifikáciu jednotlivca alebo údajov o zdraví, sexualite alebo sexuálnej orientácii sú dobrovoľné, avšak pokiaľ potrebujeme vaše údaje na vyššie uvedené účely, je to nevyhnutné. Bez prístupu k vašim osobným údajom by nebolo možné vykonávať činnosti, pre ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené v mieste opisu účelu, na ktorý zhromažďujeme vaše osobné údaje.

V rozsahu, v akom spracúvame vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné na účely vyplývajúce z nášho oprávneného záujmu (základ uvedený vyššie), môžete voči nemu kedykoľvek vzniesť námietku v súlade s ustanoveniami GDPR tým, že nás budete kontaktovať spôsobom opísaným vyššie v časti „Kto sme“.

AKÉ SÚ VAŠE OPRÁVNENIA?

Správca rešpektuje vaše práva súvisiace s prenášanými osobnými údajmi, a to:

  • právo na prístup k vašim osobným údajom,
  • právo na opravu a vymazanie vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
  • právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v rámci oprávneného záujmu),
  • právo odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov, zrušenie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním,
  • právo na prenos údajov, t. j. na prijímanie vašich osobných údajov od Správcu v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete odoslať inému správcovi údajov.

Môžete spravovať svoje právo na súkromie a kontrolovať svoje právo na súkromie tak, že nás budete kontaktovať spôsobom opísaným vyššie v časti „Kto sme“.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov), ak sa kedykoľvek budete domnievať, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom.

Dotacje

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19